Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá II năm 2023

Chiều ngày 23/11, Thành ủy Việt Trì phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2023. Đồng chí Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong thời gian 7 ngày, gần 170 học viên đến từ các chi bộ Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được truyền đạt nội dung trọng tâm của 10 bài trong chương trình, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập Dân tộc gắn với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi thực tế và viết bài thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu; trong đó, có 02 học viên đạt xuất sắc, 46% học viên xếp loại giỏi. Một số đơn vị làm bài tốt như: Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung Ương, Đảng bộ xã Thanh Đình, Đảng bộ phường Bạch Hạc, Đảng bộ phường Gia Cẩm…Thông qua lớp học, giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, ý thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng viên để tiếp tục phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Bài viết liên quan