Hội Nông dân xã Trưng Vương – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nằm ở hữu ngạn sông Lô phía đông nam thành phố Việt Trì, xã Trưng Vương có bề dày truyền thống lịch sử – văn hóa. Là lực lượng chiếm hơn 50% dân số, những năm qua Hội nông dân xã Trưng Vương đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động hội viên phát huy truyền thống cần cù – sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế – xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới và tạo được nhiều dấu ấn quan trọng.

Bài viết liên quan