Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022
9 Downloads

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Size: 1.015 Kb
Published: 14 Tháng Mười, 2023