Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
10 Downloads

Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Size: 3.24 Mb
Published: 15 Tháng Mười, 2023