QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ
9 Downloads
QUYẾT ĐỊNH Số:  18 /2023/QĐ-UBND

Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

Size: 2.46MB
Published: 28 Tháng Mười Một, 2023